آموزش غیرفعال کردن دانلود در تگ video

این یک آموزش است

برای غیرفعال کردن دانلود در تگ ویدئو از عبارت زیر استفاده میکنیم:

controlsList=“nodownload” oncontextmenu=“return false”
به عنوان مثال:


<video src="video.mp4" width="100%" height="auto" controls controlsList="nodownload" oncontextmenu="return false">
</video>

به صورت آنلاین میتوانید امتحان کنید:
Demo

توجه: تمامی عبارات برای درست اجرا شدن کد ضروری است و نمی‌توان فقط از

controlsList=nodownload
استفاده کرد.

3 پسندیده