انجمن سون هاست

افزودن woo wallet (Tera Wallet) به زیرمنوی بادی پرس

سلام.
راجع به بادی پرس (buddypres - buddyboss):


این کد زیر زده شده تا یک منو ایجاد شده، منتها میخواستم ببرمش زیر منوی SHOP، کسی میدونه PARENT رو چجوری دستکاری کنم؟

function profile_tab_terawallet() {
  global $bp;
  bp_core_new_nav_item( array(
     'name' => 'کیف پول مجازی',
     'slug' => 'wallet',
     'screen_function' => 'wallet_screen',
     'position' => 107, 
     'parent_url'   => bp_loggedin_user_domain() . '/wallet/',
     'parent_slug'   => $bp->profile->slug,
     'default_subnav_slug' => 'wallet'
  ) );
}

add_action( 'bp_setup_nav', 'profile_tab_terawallet' );
function wallet_screen() {  
 // Add title and content here - last is to call the members plugin.php template.
 add_action( 'bp_template_title', 'wallet_title' );
 add_action( 'bp_template_content', 'wallet_content' );
 bp_core_load_template( 'buddypress/members/single/plugins' );
}

function wallet_title() {
 echo 'کیف پول مجازی من';
}
function wallet_content() {
echo do_shortcode( '[woo-wallet]' );
}

سلام.
این رو من بروز نکردم، برا کسایی که افزونه Tera wallet رو روی بادی پرس نصب دارن و همچنین buddycommerce رو هم برا ادغام ووکامرس و بادی پرس نصب دارن

جواب نهایی این میشه:

function profile_tab_terawallet() {

if ( function_exists( 'bcommerce_get_tab_slug' ) ) {
	$parent_slug = bcommerce_get_tab_slug( 'shop', false );
} else {
	$parent_slug = 'shop';
}

bp_core_new_subnav_item(
	array(
		'name'      => 'کیف پول',
		'slug'      => 'woo-wallet',
		'parent_url'   => trailingslashit( bp_loggedin_user_domain() . $parent_slug ),
		'parent_slug'   => $parent_slug,
		'screen_function' => 'wallet_screen',
		'position'    => 107,
		'user_has_access' => bp_user_has_access(),
	)
);
}
add_action( 'bp_setup_nav', 'profile_tab_terawallet', 300 );
function wallet_screen() {

add_action( 'bp_template_title', 'wallet_title' );

add_action( 'bp_template_content', 'wallet_content' );

bp_core_load_template( 'buddypress/members/single/plugins' );

}

function wallet_title() {

echo 'کیف پول مجازی من';

}

function wallet_content() {

echo do_shortcode( '[woo-wallet]' );

}