انجمن سون هاست

انتخاب خودکار گزینه های محصول متغیر ووکامرس

سلام عزیزان
محصول متغیری در ووکامرس دارای 3 گزینه می‌باشد که بدین صورت هست:

  • یک گزینه را انتخاب کنید
    -کیف سایز 25
    -کیف سایز 30
    -کیف سایز 35

و بصورت dropdown هستش.

راه حلی که وجود داره من میذارم ولی کسی میتونه بهبودش بده چون باگ داره:
add_filter(‘woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args’,‘fun_select_default_option’,10,1);
function fun_select_default_option( $args)
{
if(count($args[‘options’]) > 0)
$args[‘show_option_none’] = false;
$args[‘selected’] = $args[‘options’][0];
}

کد بالا “یک گزینه را انتخاب کنید” رو حذف میکنه، و اولین مقدار آرایه رو انتخاب میکنه ولی:
مساله‌ای که داره و باید برطرف بشه:

  1. فیلتر OUT OF STOCK توش اعمال نشده یعنی اگر کیف سایز 25 ما ناموجود شد از اونجایی که $arg[‘options’][0] انتخاب میشه و اولین مقدار هم ناموجود هست تابع دیگه جواب نمیده و نمیتونه این مقدار رو انتخاب کنه.
    توجه: محصولات ناموجود تو تنظیمات ووکامرس به حالت عدم نمایش درومدن که محصولات ناموجود رو نشون نده.

کسی راه حلی داره ارائه بده؟

1 Like

سلام خدمت شما
در بخش متغیر های محصولات در ویرایشگر محصول این امکان هست که کدام متغیر فعال باشد
به مسیر ویرایش محصول > اطلاعات محصول > تغییرات بروید سپس پس از بازشدن این بخش در اولین گزینه امکان انتخاب مقادیر فرم پیشفرض هست

1 Like

:slight_smile:
سلام
این که مشخصه.
اول اینکه شاید ما نتونیم برا هر محصول هی بریم یکیو انتخاب کنیم
دوم اینکه مساله اینه وقتی این انتخاب Out of stock شد (ناموجود شد) ما باز برمیگردیم به حالتی که مشتری خودش باید انتخاب کنه و نمیخوایم این اتفاق بیوفته.

وگرنه که کدنویسی براش انجام نمیدادم و راه سختو انتخاب نمیکردم.

اگر کسی میتونه apply_filter یی اعمال کنه ممنون میشم تکمیلش کنه.
البته get_available_variations() هم هست ولی خب نتونستم با این ترکیبش کنم.

سلام مجدد

کد زیر را اضافه کنید
کارکرد کد زیر به اینصورت هست که اولین متغیر در لیست تغییرات بصورت پیشفرض انتخاب میشود و اگر متغیر اول در دسترس نبود یا فروش متوقف بود آیتم بعدی بعنوان آیتم پیشفرض متغیر انتخاب میشود

add_filter( 'woocommerce_product_get_default_attributes', 'sevenhost_default_attribute', 10, 1 );
add_filter( 'woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args', 'sevenhost_attribute_args_v2', 10, 1 );function sevenhost_attribute_args_v2( $args = array() ) {
	
	
	$args[ 'show_option_none' ] = false;
	
	return $args;
	
}

function sevenhost_default_attribute( $defaults ) {
	global $product;
	
	if ( !$product ) {
		return $defaults;
	}
	
	if ( $product->post_type !== 'product' ) {
		return $defaults;
	}
	
	$sortby = apply_filters( 'sevenhost_custom_sortby', 'position' );
	$thensort = apply_filters( 'sevenhost_custom_then_sortby', 'default' );
	$hide_oos = 'yes' == get_option( 'woocommerce_hide_out_of_stock_items' );
	

	
	if ( empty( $sortby ) ) {
		$sortby = 'position';
	}
	
	if ( !$product->is_type( 'variable' ) ) {
		return $defaults;
	}
	
	$children = $product->get_children();
	$attributes = array();
	
	foreach( $children as $key => $child ) {
		$_child = wc_get_product( $child );
		$position = array_search( $key, array_keys( $children ) );
		$stock_qty = $_child->get_stock_quantity();
		$sales = $_child->get_total_sales();
		$stock_status = $_child->is_in_stock();

		if ( $hide_oos && !$stock_status ) {
		
			continue;
		}
		
		if ( $_child->get_status() == 'publish' ) {
			$attributes[] = apply_filters( 'sevenhost_build_attribute_filter', array( 'price' => !empty($_child->get_price()) ? $_child->get_price() : '0' , 'id' => $_child->get_id(), 'position' => $position, 'sales' => $sales, 'stock_level' => $stock_qty ) );
		}
	}
	
	$secondary_sort = false;
	
	switch( $sortby ) {
		
		case 'price-low':
			$secondary_sort = true;
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'price-low' );
			break;
			
		case 'price-high':
			$secondary_sort = true;
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'price-high' );
			break;
			
		case 'position':
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'position' );
			break;
			
		case 'id' :
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'id' );
			break;
			
		default:
			$secondary_sort = apply_filters( 'sevenhost_do_secondary_sort', true );
			$attributes = apply_filters( 'sevenhost_trigger_sort', $attributes );
			break;
		
	}
	
	if ( empty( $attributes ) ) {
		return $defaults;
	}
	
	if ( $secondary_sort ) {
		$attributes = sevenhost_secondary_sort( $attributes, $thensort, $sortby );
	}
	
	$stock_status = array();
	
	$count = count( $attributes );
	for( $i = 0; $i < $count; $i++ ) {
		$_prod = wc_get_product( $attributes[$i]['id'] );
		

			$stock = $_prod->get_stock_status();
		
		if ( $stock == 'outofstock' ) {
			$stock_status[$i] = 'outofstock';
		} else {
			$stock_status[$i] = 'instock';
		}
	}
	
	if ( count( array_unique( $stock_status ) ) > 1 && count( array_unique( $stock_status ) ) < count( $attributes ) ) {
		foreach( $stock_status as $key => $value ) {
			if ( $value == 'outofstock' ) {
				unset( $attributes[$key] );
			}
		}
	}
	
	$attributes = array_values($attributes);
	
	$_prod = !empty( $attributes[0]['id'] ) ? wc_get_product( $attributes[0]['id'] ) : false;
	
	if ( empty( $_prod ) ) {
		return apply_filters( 'sevenhost_attributes_return', $defaults );
	}
	
	$attr = sevenhost_populate_empty_attributes( $_prod->get_attributes(), $_prod );
	
	$defaults = array();
	
	foreach( $attr as $key => $value ) {
		$defaults[$key] = $value;
	}
	
	return apply_filters( 'sevenhost_attributes_return', $defaults );
}

function sevenhost_secondary_sort( $attributes, $sortby, $origial_sort ) {
	
	$attribute_split = array();
	foreach( $attributes as $akey => $avalue ) {
		$attribute_split[$avalue['price']][] = $avalue;
	}
	
	foreach( $attribute_split as $skey => $split ) {
		switch ( apply_filters( 'sevenhost_secondary_sort_switch', $sortby ) ) {
			
			//Sort using the Secondary filter - Currently defaults to Position, so don't change anything if set to Position
			case 'then_sales':
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'sales' );
				break;
			
			case 'then_id':
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'id' );
				break;
			
			case 'then_stock' :
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'stock' );
				break;
			
			default:
				$split = apply_filters( 'sevenhost_trigger_sort', $split );
				break;
			
		}
		
		$attribute_split[$skey] = $split;
	}
	
	$attributes = sevenhost_array_flatten( $attribute_split );
	
	return apply_filters( 'sevenhost_secondary_sort_filter', $attributes );
	
}

function sevenhost_array_flatten($array) {
	if (!is_array($array)) {
		return FALSE;
	}
	$result = array();
	foreach ($array as $key => $value) {
		if (is_array($value)) {
			$result = array_merge($result, $value);
		}
		else {
			$result[$key] = $value;
		}
	}
	return $result;
}

function sevenhost_populate_empty_attributes( $attributes, $product ) {
	
	foreach( $attributes as $a_key => $a_value ) {
		if ( empty( $a_value ) ) {
			$parent_id = wc_get_product( $product->get_id() )->get_parent_id();
			if ( strpos( $a_key, 'pa_' ) !== false ) {
				$attrs = wc_get_product_terms( $parent_id, $a_key, array( 'fields' => 'names' ) );
			} else {
				$attrs = sevenhost_get_product_attributes( $parent_id, $a_key );
			}
			$attr = array_shift( $attrs );
			
			if ( !empty( $attr ) ) {
				$attributes[$a_key] = strtolower( str_replace( ' ', '_', $attr ) );
			}
		}
	}
	
	return apply_filters( 'sevenhost_empty_attribute_return', $attributes );
}

function sevenhost_get_product_attributes( $product_id, $a_key ) {
	$attributes = get_post_meta( $product_id, '_product_attributes', true )[$a_key];
	
	$attribute_array = array();
	if ( !empty( $attributes['value'] ) ) {
		$attribute_array = explode( '|', str_replace( ' | ', '|', $attributes['value'] ) );
	}
	
	return $attribute_array;
}

function sevenhost_multidimensional_sort( $array, $check ) {


		usort( $array, 'sevenhost_sortByPosition' );
	
	return apply_filters( 'sevenhost_sort_filter', $array );
	
}
function sevenhost_sortByPosition($a, $b) {
	return $a['position'] - $b['position'];
}

add_filter( 'woocommerce_hide_invisible_variations', 'sevenhost_hide_invisible_variants' );
function sevenhost_hide_invisible_variants() {
	return apply_filters( 'sevenhost_hide_unavailable_variants', true );
}
1 Like