انتخاب خودکار گزینه های محصول متغیر ووکامرس

سلام عزیزان
محصول متغیری در ووکامرس دارای 3 گزینه می‌باشد که بدین صورت هست:

  • یک گزینه را انتخاب کنید
    -کیف سایز 25
    -کیف سایز 30
    -کیف سایز 35

و بصورت dropdown هستش.

راه حلی که وجود داره من میذارم ولی کسی میتونه بهبودش بده چون باگ داره:
add_filter(‘woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args’,‘fun_select_default_option’,10,1);
function fun_select_default_option( $args)
{
if(count($args[‘options’]) > 0)
$args[‘show_option_none’] = false;
$args[‘selected’] = $args[‘options’][0];
}

کد بالا “یک گزینه را انتخاب کنید” رو حذف میکنه، و اولین مقدار آرایه رو انتخاب میکنه ولی:
مساله‌ای که داره و باید برطرف بشه:

  1. فیلتر OUT OF STOCK توش اعمال نشده یعنی اگر کیف سایز 25 ما ناموجود شد از اونجایی که $arg[‘options’][0] انتخاب میشه و اولین مقدار هم ناموجود هست تابع دیگه جواب نمیده و نمیتونه این مقدار رو انتخاب کنه.
    توجه: محصولات ناموجود تو تنظیمات ووکامرس به حالت عدم نمایش درومدن که محصولات ناموجود رو نشون نده.

کسی راه حلی داره ارائه بده؟

2 پسندیده

سلام خدمت شما
در بخش متغیر های محصولات در ویرایشگر محصول این امکان هست که کدام متغیر فعال باشد
به مسیر ویرایش محصول > اطلاعات محصول > تغییرات بروید سپس پس از بازشدن این بخش در اولین گزینه امکان انتخاب مقادیر فرم پیشفرض هست

1 پسندیده

:slight_smile:
سلام
این که مشخصه.
اول اینکه شاید ما نتونیم برا هر محصول هی بریم یکیو انتخاب کنیم
دوم اینکه مساله اینه وقتی این انتخاب Out of stock شد (ناموجود شد) ما باز برمیگردیم به حالتی که مشتری خودش باید انتخاب کنه و نمیخوایم این اتفاق بیوفته.

وگرنه که کدنویسی براش انجام نمیدادم و راه سختو انتخاب نمیکردم.

اگر کسی میتونه apply_filter یی اعمال کنه ممنون میشم تکمیلش کنه.
البته get_available_variations() هم هست ولی خب نتونستم با این ترکیبش کنم.

سلام مجدد

کد زیر را اضافه کنید
کارکرد کد زیر به اینصورت هست که اولین متغیر در لیست تغییرات بصورت پیشفرض انتخاب میشود و اگر متغیر اول در دسترس نبود یا فروش متوقف بود آیتم بعدی بعنوان آیتم پیشفرض متغیر انتخاب میشود

add_filter( 'woocommerce_product_get_default_attributes', 'sevenhost_default_attribute', 10, 1 );
add_filter( 'woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args', 'sevenhost_attribute_args_v2', 10, 1 );function sevenhost_attribute_args_v2( $args = array() ) {
	
	
	$args[ 'show_option_none' ] = false;
	
	return $args;
	
}

function sevenhost_default_attribute( $defaults ) {
	global $product;
	
	if ( !$product ) {
		return $defaults;
	}
	
	if ( $product->post_type !== 'product' ) {
		return $defaults;
	}
	
	$sortby = apply_filters( 'sevenhost_custom_sortby', 'position' );
	$thensort = apply_filters( 'sevenhost_custom_then_sortby', 'default' );
	$hide_oos = 'yes' == get_option( 'woocommerce_hide_out_of_stock_items' );
	

	
	if ( empty( $sortby ) ) {
		$sortby = 'position';
	}
	
	if ( !$product->is_type( 'variable' ) ) {
		return $defaults;
	}
	
	$children = $product->get_children();
	$attributes = array();
	
	foreach( $children as $key => $child ) {
		$_child = wc_get_product( $child );
		$position = array_search( $key, array_keys( $children ) );
		$stock_qty = $_child->get_stock_quantity();
		$sales = $_child->get_total_sales();
		$stock_status = $_child->is_in_stock();

		if ( $hide_oos && !$stock_status ) {
		
			continue;
		}
		
		if ( $_child->get_status() == 'publish' ) {
			$attributes[] = apply_filters( 'sevenhost_build_attribute_filter', array( 'price' => !empty($_child->get_price()) ? $_child->get_price() : '0' , 'id' => $_child->get_id(), 'position' => $position, 'sales' => $sales, 'stock_level' => $stock_qty ) );
		}
	}
	
	$secondary_sort = false;
	
	switch( $sortby ) {
		
		case 'price-low':
			$secondary_sort = true;
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'price-low' );
			break;
			
		case 'price-high':
			$secondary_sort = true;
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'price-high' );
			break;
			
		case 'position':
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'position' );
			break;
			
		case 'id' :
			$attributes = sevenhost_multidimensional_sort( $attributes, 'id' );
			break;
			
		default:
			$secondary_sort = apply_filters( 'sevenhost_do_secondary_sort', true );
			$attributes = apply_filters( 'sevenhost_trigger_sort', $attributes );
			break;
		
	}
	
	if ( empty( $attributes ) ) {
		return $defaults;
	}
	
	if ( $secondary_sort ) {
		$attributes = sevenhost_secondary_sort( $attributes, $thensort, $sortby );
	}
	
	$stock_status = array();
	
	$count = count( $attributes );
	for( $i = 0; $i < $count; $i++ ) {
		$_prod = wc_get_product( $attributes[$i]['id'] );
		

			$stock = $_prod->get_stock_status();
		
		if ( $stock == 'outofstock' ) {
			$stock_status[$i] = 'outofstock';
		} else {
			$stock_status[$i] = 'instock';
		}
	}
	
	if ( count( array_unique( $stock_status ) ) > 1 && count( array_unique( $stock_status ) ) < count( $attributes ) ) {
		foreach( $stock_status as $key => $value ) {
			if ( $value == 'outofstock' ) {
				unset( $attributes[$key] );
			}
		}
	}
	
	$attributes = array_values($attributes);
	
	$_prod = !empty( $attributes[0]['id'] ) ? wc_get_product( $attributes[0]['id'] ) : false;
	
	if ( empty( $_prod ) ) {
		return apply_filters( 'sevenhost_attributes_return', $defaults );
	}
	
	$attr = sevenhost_populate_empty_attributes( $_prod->get_attributes(), $_prod );
	
	$defaults = array();
	
	foreach( $attr as $key => $value ) {
		$defaults[$key] = $value;
	}
	
	return apply_filters( 'sevenhost_attributes_return', $defaults );
}

function sevenhost_secondary_sort( $attributes, $sortby, $origial_sort ) {
	
	$attribute_split = array();
	foreach( $attributes as $akey => $avalue ) {
		$attribute_split[$avalue['price']][] = $avalue;
	}
	
	foreach( $attribute_split as $skey => $split ) {
		switch ( apply_filters( 'sevenhost_secondary_sort_switch', $sortby ) ) {
			
			//Sort using the Secondary filter - Currently defaults to Position, so don't change anything if set to Position
			case 'then_sales':
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'sales' );
				break;
			
			case 'then_id':
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'id' );
				break;
			
			case 'then_stock' :
				$split = sevenhost_multidimensional_sort( $split, 'stock' );
				break;
			
			default:
				$split = apply_filters( 'sevenhost_trigger_sort', $split );
				break;
			
		}
		
		$attribute_split[$skey] = $split;
	}
	
	$attributes = sevenhost_array_flatten( $attribute_split );
	
	return apply_filters( 'sevenhost_secondary_sort_filter', $attributes );
	
}

function sevenhost_array_flatten($array) {
	if (!is_array($array)) {
		return FALSE;
	}
	$result = array();
	foreach ($array as $key => $value) {
		if (is_array($value)) {
			$result = array_merge($result, $value);
		}
		else {
			$result[$key] = $value;
		}
	}
	return $result;
}

function sevenhost_populate_empty_attributes( $attributes, $product ) {
	
	foreach( $attributes as $a_key => $a_value ) {
		if ( empty( $a_value ) ) {
			$parent_id = wc_get_product( $product->get_id() )->get_parent_id();
			if ( strpos( $a_key, 'pa_' ) !== false ) {
				$attrs = wc_get_product_terms( $parent_id, $a_key, array( 'fields' => 'names' ) );
			} else {
				$attrs = sevenhost_get_product_attributes( $parent_id, $a_key );
			}
			$attr = array_shift( $attrs );
			
			if ( !empty( $attr ) ) {
				$attributes[$a_key] = strtolower( str_replace( ' ', '_', $attr ) );
			}
		}
	}
	
	return apply_filters( 'sevenhost_empty_attribute_return', $attributes );
}

function sevenhost_get_product_attributes( $product_id, $a_key ) {
	$attributes = get_post_meta( $product_id, '_product_attributes', true )[$a_key];
	
	$attribute_array = array();
	if ( !empty( $attributes['value'] ) ) {
		$attribute_array = explode( '|', str_replace( ' | ', '|', $attributes['value'] ) );
	}
	
	return $attribute_array;
}

function sevenhost_multidimensional_sort( $array, $check ) {


		usort( $array, 'sevenhost_sortByPosition' );
	
	return apply_filters( 'sevenhost_sort_filter', $array );
	
}
function sevenhost_sortByPosition($a, $b) {
	return $a['position'] - $b['position'];
}

add_filter( 'woocommerce_hide_invisible_variations', 'sevenhost_hide_invisible_variants' );
function sevenhost_hide_invisible_variants() {
	return apply_filters( 'sevenhost_hide_unavailable_variants', true );
}
2 پسندیده

سلام.
ممنون از لطفتون. من هنوز اینو بررسی نکردم رو محصولاتمون چون رفتم رو بخش دیگه کار کنم، تا چند روز دیگه مجدد سراغ محصولات میرم و همینجا نتیجه رو اطلاع میدم.

بزرگوارید :heart:

سلام.


متاسفانه هیچ گزینه ای بصورت پیشفرض انتخاب نشد! و به همون صورت قبل مونده

درود مجدد
برا محصولات تکی اوکی هست عالیه، ولی محصولات اگه bundle بشن به مشکل برمیخوریم.
میدونید دلیلش چیه؟
https://woocommerce.com/products/product-bundles/

@3adegh
شما نمیدونید چرا برای چند محصول متغیر باندل شده این کد کار نمیکنه؟ ولی برا محصولات متغیر تنها کار میکنه؟

سلام به همه ی دوستان.

برای حل این مشکل من امروز بعد از زیر و رو کردن تمام اینترنت یک افزونه پیدا کردم که میتونه متغیر را بار اول بر حسب (کمترین قیمت ، بیشترین قیمت ، ID و یا ترتیب) انتخاب کنه و اگر مثلا قیمت دو یا چند متغیر یکسان بود بار دوم بر حسب (موقعیت ، قیمت ویژه ، ID و سطح سهام که نمی دونم چیه :sweat_smile:) به عنوان پیش فرض انتخاب کنه.
.
.
این افزونه " WooCommerce Force Default Variant" را می تونید از بخش افزونه ها سرچ ، نصب و فعال کنید.
برای تنظیمات به بخش ووکامرس>پیکربندی>محصولات>Variants مراجعه کنید.
.
.
فقط اگه کسی در مورد افزونه ای برای گروه بندی ویژگی ها در ووکامرس اطلاعات داره ممنون میشم کمکم کنه :pray:

2 پسندیده

دم شما گرم، یکساعه تو سایت های خارجی دارم میگردم پیدا نمیکنم، شما گفتین حل شد مشکلم