بازنشدن نمادساماندهی هنگام کلیک کردن

باسلام .نمادساماندهی روتوی سایت نصب کردم،نمایش داد ه میشه به درستی ولی وقتی روش کلیک میکنم بازنمیشه