برنامه نویسی ارزهای داخلی وخارجی

کسانی که در بازارهای ارزی وبرنانه نویسی داخلی وخارجی مهارت لازم دارن