ترجمه متن با گوگل ترنسلیت در php

سلام من یک کد دارم که تست شده هست و میتونه یک متن رو از انگلیسی به فارسی رو ترجمه کنه:

<?php
$text 			= "Hi ! Welcome To Blog.iranwebsv.net";
$source 		= 'en';
$target 		= 'fa';

$translation 	= GoogleTranslate::translate($source, $target, $text);

echo '<pre>';
print_r($translation);
echo '</pre>';

class GoogleTranslate
{

  public static function translate($source, $target, $text) {
		
    $response 		= self::requestTranslation($source, $target, $text);
    $translation 	= self::getSentencesFromJSON($response);
    return $translation;
  }

  protected static function requestTranslation($source, $target, $text) {
    $url = "https://translate.google.com/translate_a/single?client=at&dt=t&dt=ld&dt=qca&dt=rm&dt=bd&dj=1&hl=es-ES&ie=UTF-8&oe=UTF-8&inputm=2&otf=2&iid=1dd3b944-fa62-4b55-b330-74909a99969e";
    $fields = array(
      'sl' => urlencode($source),
      'tl' => urlencode($target),
      'q' => urlencode($text)
    );

    $fields_string = "";
    foreach($fields as $key=>$value) {
      $fields_string .= $key.'='.$value.'&';
    }
    
    rtrim($fields_string, '&');
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'AndroidTranslate/5.3.0.RC02.130475354-53000263 5.1 phone TRANSLATE_OPM5_TEST_1');

    $result = curl_exec($ch);

    curl_close($ch);
    return $result;
  }

  protected static function getSentencesFromJSON($json) {
    $sentencesArray = json_decode($json, true);
    $sentences = "";
    foreach ($sentencesArray["sentences"] as $s) {
      $sentences .= $s["trans"];
    }
    return $sentences;
  }
}
?>

اما این کد فقط تابع $text رو ترجمه می‌کنه

چطور میتونم کاری کنم که چند تابع رو ترجمه کنه و جداگانه ارائه بده؟

سلام منظورتون از چند تابع دقیقا چی هست؟

مثال:
داخل صفحه چند بخش داریم :
اسم
سن
آدرس
و…
حالا میخوام که سه بخش و متن یا کلمه که به این کد میدم ترجمه بشه و من اونو با php به اون بخش ها بفرستم

تابع $text فقط یک متن رو ترجمه میکنه و از طریق تابع $translation خروجی میده