تنظیم نشدن کوکی در http

سلام من کدی دارم که در لوکال هاست و یک هاست دیگر ران کردم که وقتی کوکی در http ثبت میشه در https هم تنظیم میشه و بلعکس

اما این کد را در هاست خودم که ران میکنم
در http کوکی تنظیم نمیشه ولی در https تنظیم میشه

کد من

header('Cache-Control: no-store');
var_dump($_COOKIE);
function ishttp(){
    $t=$_SERVER['REQUEST_SCHEME'];
	echo $t;
    if ($t=='http'){return 'http';}
    else {return 'https';}
}
if (ishttp()=='http'){
    setcookie('val','is http',time()+90000);
}
else{
    setcookie('val','is https',time()+90000);
}