حذف فونت های گوگل از قالب وردپرس

سلام کسی میدونه چطور میتونم بدون افزونه کد های گوگل رو از قالب پاک کنم افزونه حذف فونت باعث کند شدن سایت میشه و تو افزونه ی اسلایدر اختلال ایجاد میکنه

به نظر میاد از فایل header قالبتون فونت های گوگل بصورت اینلاین فراخوانی شده
خطی که از لینک های فونت گوگل استفاده کرده رو کامل پاک کنید

1 پسندیده

مشکل اینجاست نمیدونم کودوم خط هست
کد رو قرار بدم میتونیم بی زحمت بگید کودومه

<!DOCTYPE html>
<head <?php language_attributes(); ?>>
	<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' );?>" />
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>
	<meta name="google-site-verification" content="j_1hU5_gwl5e48EGITTeaTGLJkndRx3DqPBdvo4dSQ8" />	
	<?php wp_head(); ?>
</head>
<html lang="IR"></html>
<?php 
	global $codevz;

	/* Body attrs */
	$attrs = ' data-ajax="'.admin_url( 'admin-ajax.php' ).'" data-theme="'.CD_URI.'"';
	$body_class = array(
		( (int) $codevz->option( 'scrollbar' ) === 2 ) ? 'scroll' : '',
		$codevz->option( 'isGlass' ) ? 'isGlass' : ''
	);
?>

<body <?php body_class( implode( ' ', $body_class ) ); echo $attrs; ?>>

	<?php if ( $codevz->option( 'pageloader' ) ) {
		$pbg = $codevz->option( 'pageloader_bg', array() );
		echo '<style>.pageloader {
				background-image: url(' . isset( $pbg['image'] ) ? $pbg['image'] : '' . ') !important;
				background-color: ' . isset( $pbg['color'] ) ? $pbg['color'] : 'inherit' . ' !important;
				background-repeat: ' . isset( $pbg['repeat'] ) ? $pbg['repeat'] : 'repeat' . ' !important;
				background-position: ' . isset( $pbg['position'] ) ? $pbg['position'] : 'left top' . ' !important;
				background-attachment: ' . isset( $pbg['attachment'] ) ? $pbg['attachment'] : 'scroll' . ' !important;
		}</style>';
		echo '
			<div class="pageloader" data-time="' . $codevz->option( 'pageloader_time' ) . '">
				<img src="' . $codevz->option( 'pageloader_img' ) . '" width="auto" height="auto" />
			</div>
		';
	} ?>

	<div id="layout" class="<?php echo $codevz->option( 'full_boxed', 'full' ); ?>">

		<?php 
			/* Options */
			$cpt 	= $codevz->get_post_type();
			$shead 	= $GLOBALS['sfoot'] = 1;
			$header = $codevz->option( 'header', '1' );
			$type 	= $codevz->option( $cpt . 'cover', '1' );

			$cpt 	= ( $type === '1' ) ? '' : $cpt;
			$type 	= empty( $cpt ) ? $codevz->option( 'cover', '1' ) : $type;
			$img 	= $codevz->option( $cpt . 'img' );
			$master = $codevz->option( $cpt . 'master' );
			$rev 	= $codevz->option( $cpt . 'rev' );
			$pos 	= $codevz->option( $cpt . 'cover_position', 0 );
			$show_alphabet = 0;
			
			/* Reset cpt */
			$cpt = $codevz->get_post_type();
			$cpt = ( $cpt === 'page_' || $cpt === 'post_' ) ? '' : $cpt;
			$br = $codevz->option( $cpt . 'breadcrumbs' );

			/* Singular */
			if ( is_page() || is_single() && $cpt !== 'bbpress_' ) {
				$meta = $codevz->meta();
				if ( isset( $meta['cover'] ) && $meta['cover'] !== '1' ) {
					$type 	= $meta['cover'];
					$img 	= $meta['img'];
					$master = $meta['master'];
					$rev 	= $meta['rev'];
					$pos 	= $meta['cover_position'];
				}

				$hmeta = empty( $meta['hiding_elms'] ) ? array() : (array) $meta['hiding_elms'];
				$hmeta = array_flip( $hmeta );
				$shead = !isset( $hmeta['header'] );
				$br = isset( $hmeta['breadcrumbs'] ) ? 0 : $br;
				$GLOBALS['sfoot'] = !isset( $hmeta['footer'] );
				$show_alphabet = isset( $meta['show_alphabet'] ) ? $meta['show_alphabet'] : 0;
			}

			/* Header */
			$codevz->hook( 'before_header' );
			ob_start(); ?>
				<header id="header">
					<div class="row clr">
					<?php if ( $codevz->option( 'social' ) || $codevz->option( 'header_custom_text' ) || $codevz->option( 'shop_cart' ) || $codevz->option( 'search' ) ) { ?>
						<div class="little-head">
							<?php 
								/* Login */
								$codevz->login_html();

								/* Shopping cart */
								echo ( function_exists('is_woocommerce') && $codevz->option('woocommerce_cart') ) ? '<div class="cart_head"></div>' : '';

								/* Social icons */
								$codevz->social( $codevz->option( 'social' ), array_filter( array(
									$codevz->option( 'social_position' ),
									$codevz->option( 'social_colored' ) ? 'colored' : '',
									$codevz->option( 'social_circular' ) ? 'circular' : ''
								) ) );

								/* Custom HTML */
								echo $codevz->option( 'header_custom_text' ) ? '<div class="text_head">'. $codevz->option( 'header_custom_text' ) . '</div>' : '';

								/* Search */
								echo $codevz->option( 'search_placeholder' ) ? $codevz->search_form() : '';
							?>
						</div><!--/little-head -->
						<div class="clr"></div>
					<?php } ?> 

						<div class="headdown clr<?php echo $codevz->option( 'sticky' ) ? ' is_sticky' : ''; echo $codevz->option( 'sticky_smart' ) ? '' : ' smart_off'; ?>">
							<?php 
								echo $codevz->option( 'sticky' ) ? '<div class="row clr">' : '';
								$codevz->logo();
							?>
							<nav id="mobile">
								<?php $codevz->menu( 'primary', ( $codevz->option( 'fullscreen_menu' ) ? 'sf-menu fullscreen_menu' : 'sf-menu' ) ); ?>
							</nav>
							<?php echo $codevz->option( 'sticky' ) ? '</div>' : ''; ?>
						</div><!--/headdown -->

					</div><!--/row -->
				</header>
			<?php 
			$head_out = ob_get_clean();
			echo $shead ? $head_out : '';
			$codevz->hook( 'after_header' );

			/* Cover */
			$type = (int) $type;
			if ( $type === 3  && $img ) {
				echo '<div class="page_cover under_header'. ( $pos ? ' after_header' : '' ) . '"><img src="'.$img.'" alt="Header" width="auto" height="auto" /></div>';
			} elseif ( $type === 4 && class_exists( 'RevSliderFront' ) ) {
				echo '<div class="page_cover '. ( $pos ? '' : ' overlay_header' ) . '">';
				echo putRevSlider( $rev );
				echo '</div>';
			} elseif ( $type === 5 && class_exists( 'Master_Slider' ) ) {
				echo '<div class="page_cover '. ( $pos ? '' : ' overlay_header' ) . '">';
				echo masterslider( $master );
				echo '</div>';
			}

			/* Start content */
			echo '<div id="page-content">';

				echo '<div class="page-content">';

				/* Breadcrumbs */
				if ( $br && ! is_front_page() ) { 
					echo '<div class="row clr mb">';
						echo '<div class="breadcrumbIn" itemprop="breadcrumb">';
							$codevz->breadcrumbs();
						echo '</div>';
					echo '</div>';
				} 

				/* Alphabet list */
				$alphabet = array_flip( (array) $codevz->option( $cpt . 'alphabet' ) );
				if ( isset( $alphabet[ $codevz->get_page_type() ] ) || $show_alphabet ) {
					$codevz->alphabet_list();
				}

				echo '<div class="row clr">';

این کد که دادید رو بررسی کردم
لینک ها و استایل ها از طریق فانکشن قالب اجرا میشن
باید فایل فانکشن قالبتون رو بررسی کنید که استایل های اینلاین رو از چه فایل دیگه ای فراخوانی میکنه :neutral_face:

1 پسندیده

من از کد سر رشته ای ندارم باید دنبال چی بگردم تو فانکشن

قالب ریمیکس رو بررسی کردم
بخشی از فونت ها از طریق فانکشن قالب فراخوانی میشه
و بخشی دیگه از dynamic-styles.php از فولدر admin قالب فراخوانی میشه (لاین 32 )

1 پسندیده

متاسفانه قالب من این فولدر رو نداره

1 پسندیده

درود

راه صحیح و اصولی اینی هست حسین جان فرمودن. اما سریع ترین راه اینه که از افزونه Disable Google Fonts استفاده کنین.
این افزونه همه فونت های گوگل رو از وب سایتتون حذف می کنه.

موفق باشید

2 پسندیده

پیداش کردم ممنون از دوستان

2 پسندیده