انجمن سون هاست

حل مشکل عدم نمایش صفحه بایگانی برچسب ها

سلام من با اینکه برای مقاله هام برچسب زدم ولی وقتی که روی برچسب میزنم صفحه ای که باز میشه میگه هیچ موردی یافت نشد
میشه کمکم کنید؟؟؟

> http://pishdadlaw.ir/tag/%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86

سلام خدمت شما
فایل tag.php در فولدر قالب شما مربوط به آرشیو برچسب های سایت هست بررسی کنید این فایل کد های مربوط به فراخوانی آرشیو هست یا خیر
بطور کلی باید کدنویسی بررسی شود

2 Likes

سلام ممنون از پاسختون امکانش هست براتون محتوا فایل tag.php رو بفرستم شما نگاه بندازید؟؟؟

بله ارسال کنید تا یه بررسی کنم ( البته در قالب هایی که توسعه دهنده های خارجی ,توسعه دادن اغلب این موارد بسط داده شده و بطور کلی باید قالب بررسی بشه)
پیش از ارسال فایل مذکور افزونه های امنیتی را نیز بررسی و غیرفعال و مجدد چک کنید
افزونه هایی از نظیر WP Content Copy Protection & No Right Click و… اگر دارید نیز غیرفعال و بررسی کنید)

2 Likes
 <?php
if ( !defined('ABSPATH') ){ die(); }

global $avia_config, $more;

/*
 * get_header is a basic wordpress function, used to retrieve the header.php file in your theme directory.
 */
 get_header();

 echo avia_title(array('title' => avia_which_archive()));
 
 do_action( 'ava_after_main_title' );
?>
  <div class='container_wrap container_wrap_first main_color <?php avia_layout_class( 'main' ); ?>'>

    <div class='container template-blog '>

      <main class='content <?php avia_layout_class( 'content' ); ?> units' <?php avia_markup_helper(array('context' => 'content'));?>>

        <div class="category-term-description">
          <?php echo term_description(); ?>
        </div>

        <?php
        global $wp_query, $posts;
        $backup_query = $wp_query;

        $sorted = array('post'=>array());
        $post_type_obj = array();

        foreach($posts as $post)
        {
          $sorted[$post->post_type][] = $post;
          if(empty($post_type_obj[$post->post_type]))
          {
            $post_type_obj[$post->post_type] = get_post_type_object($post->post_type);
          }
        }

        $avia_config['blog_style'] = apply_filters('avf_blog_style', avia_get_option('blog_style','multi-big'), 'tag');
				
				$default_heading = 'h3';
				$args = array(
							'heading'		=> $default_heading,
							'extra_class'	=> ''
						);

				/**
				 * @since 4.5.5
				 * @return array
				 */
				$args = apply_filters( 'avf_customize_heading_settings', $args, 'tag', array() );

				$heading = ! empty( $args['heading'] ) ? $args['heading'] : $default_heading;
				$css = ! empty( $args['extra_class'] ) ? $args['extra_class'] : '';

				
        if($avia_config['blog_style'] == 'blog-grid')
        {
          $output = '';
          $post_ids = array();
          foreach($posts as $post) $post_ids[] = $post->ID;

          if(!empty($post_ids))
          {
            echo "<div class='entry-content-wrapper'>";

            foreach($sorted as $key => $post_type)
            {
              if(empty($post_type)) continue;
             
              if(isset($post_type_obj[$key]->labels->name))
              {
                $label = apply_filters('avf_tag_label_names', $post_type_obj[$key]->labels->name);
							$output .= "<{$heading} class='post-title tag-page-post-type-title {$css}'>{$label}</{$heading}>";
              }
              else
              {
                $output .= "<hr />";
              }


              $atts  = array(
											'type'			=> 'grid',
											'items'			=> get_option( 'posts_per_page' ),
											'columns'		=> 3,
											'class'			=> 'avia-builder-el-no-sibling',
											'paginate'		=> 'yes',
											'use_main_query_pagination'	=> 'yes',
											'custom_query'	=> array( 
																	'post__in'	=> $post_ids,
																	'post_type'	=> $key
																)
										);

							/**
							 * @since 4.5.5
							 * @return array
							 */
							$atts = apply_filters( 'avf_post_slider_args', $atts, 'tag' );
					
              $blog = new avia_post_slider( $atts );
              $blog->query_entries();
              $output .= $blog->html();
            }

            echo $output;
            echo '</div>';
          }
          else
          {
            get_template_part( 'includes/loop', 'index' );
          }
        }
        else
        {
			            foreach($sorted as $key => $post_type)
          {
            if(empty($post_type)) continue;
             
            if(isset($post_type_obj[$key]->labels->name))
            {
              $label = apply_filters('avf_tag_label_names', $post_type_obj[$key]->labels->name);
              echo "<{$heading} class='post-title tag-page-post-type-title {$css}'>{$label}</{$heading}>";
            }
            else
            {
              echo "<hr />";
            }

            if($key == 'portfolio')
            {
              $args = array_merge( $wp_query->query_vars, array( 'post_type' => $key ) );
              query_posts( $args );

              $grid = new avia_post_grid(array(  'linking'  => '',
                'columns'  => '3',
                'contents' => 'title',
                'sort'   => 'no',
                'paginate' => 'yes',
                'set_breadcrumb' => false,
              ));
              $grid->use_global_query();
              echo $grid->html();
            }
            else
            {
              $args = array_merge( $wp_query->query_vars, array( 'post_type' => $key ) );
              query_posts( $args );

              $more = 0;
              get_template_part( 'includes/loop', 'index' );
            }

            $wp_query = $backup_query;
          }
        }
        ?>

      <!--end content-->
      </main>

      <?php

      //get the sidebar
      $avia_config['currently_viewing'] = 'blog';
      get_sidebar();

      ?>

    </div><!--end container-->

  </div><!-- close default .container_wrap element -->
<?php get_footer();

از اینکه پاسخ دادین ممنونم

سلام
این کد هایی که ارسال کردید مشکلی ندارند
بنابراین مشکل از طرف قالب نیست به احتمال زیاد و از افزونه های جانبی و کد های سفارشی هست که در فایل های wp-config.php و فایل .htaccess درج میکنند باید باشد که باید افزونه ها را یک به یک غیرفعال کنید و فایل های بالا را نیز بررسی و در صورتی که کدی بیشتر از حالت پیشفرض در این فایل ها موجود هست پاکسازی نمایید

2 Likes

خیلی ممنون که وقت گذاشتین
فقط اینکه من نگاه کردم مشکل و پیدا نکردم
ولی یک نکنته اونم اینکه من یه دستور تگ دیگه جایگزین این دستور کردم مقالات با برچسب را نشون داد ولی خوب صفحه به هم ریخته شد برای همین مجبور شدم برگردونم به همین دستور!!!