راهنمای حمله اتک به دامنه

سلام در مورد حمله اتک به دامته سوالی و راهنمای میخواستم کدام فایل ها را چک کنم ؟
چگونه رفع کنیم