انجمن سون هاست

عدم استارت MySQL در زمپ xampp

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان انجمن سون هاست
دوستان موقعی که استارت MySQL رو میزنم این اررو رو میده

xampp

این مشکل چطور حل میشه؟

پی نوشت: چندتا آموزش در رابطه با عوض کردن پورت MySQL بود تست کردم مشکل حل نشد.
خیلی وقت هم هست دارم باهاش کار میکنم کاملا یک دفعه به این مشکل خورد

مورد مهم بعدی چون در حال طراحی قالب بودم به هیچ وجه نمیتونم پاک و دوباره نصبش کنم…

ممنون میشم اگر کسی میدونه راهنمایی کنه یا اگر نیاز به بررسی هست با انی دسک میتونه چک کنه.

یک قسمتی از اررور لاگ

> 2020-11-15 16:19:52 15 [Note] Master 'Version: '10.4.14-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
': Slave SQL thread initialized, starting replication in log 'FIRST' at position 0, relay log '.\mysql-relay-bin-version@003a@0020@002710@002e4@002e14@002dmariadb@0027@0020@0020socket@003a@0020@0027@0027@0020@0020port@003a@00203306@0020@0020mariadb@002eorg@0020binary@0020distribution@000d.000047' position: 4
2020-11-15 16:19:52 14 [ERROR] Master 'Version: '10.4.14-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
': Slave I/O: Fatal error: Invalid (empty) username when attempting to connect to the master server. Connection attempt terminated. Internal MariaDB error code: 1593
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Reading Master_info: 'master-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005berror@005d@0020mysqld@002eexe@003a@0020table@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@0020is@0020marked@0020as@0020crashed@0020and@0020should@0020be@0020repaired@000d.info' Relay_info:'relay-log-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005berror@005d@0020mysqld@002eexe@003a@0020table@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@0020is@0020marked@0020as@0020crashed@0020and@0020should@0020be@0020repaired@000d.info'
2020-11-15 16:19:52 14 [Note] Master 'Version: '10.4.14-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
': Slave I/O thread killed while connecting to master
2020-11-15 16:19:52 7 [ERROR] Failed to create a new master info file (file 'C:\xampp\mysql\data\master-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005berror@005d@0020mysqld@002eexe@003a@0020table@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@0020is@0020marked@0020as@0020crashed@0020and@0020should@0020be@0020repaired@000d.info', errno 2)
2020-11-15 16:19:52 14 [Note] Master 'Version: '10.4.14-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
': Slave I/O thread exiting, read up to log 'FIRST', position 4
2020-11-15 16:19:52 7 [ERROR] Initialized Master_info from 'master-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005berror@005d@0020mysqld@002eexe@003a@0020table@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@0020is@0020marked@0020as@0020crashed@0020and@0020should@0020be@0020repaired@000d.info' failed
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Added new Master_info '2020-10-03 9:50:48 23 [ERROR] mysqld.exe: Table '.\digi\wp_options' is marked as crashed and should be repaired
' to hash table
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Reading Master_info: 'master-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005bwarning@005d@0020checking@0020table@003a@0020@0020@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@000d.info' Relay_info:'relay-log-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005bwarning@005d@0020checking@0020table@003a@0020@0020@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@000d.info'
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Initialized Master_info from 'master-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005bwarning@005d@0020checking@0020table@003a@0020@0020@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@000d.info'
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Added new Master_info '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
' to hash table
2020-11-15 16:19:52 16 [Note] Master '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
': Slave I/O thread: Start asynchronous replication to master '@:3306' in log '' at position 4
2020-11-15 16:19:52 7 [Note] Started replication for '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
'
2020-11-15 16:19:52 17 [Note] Master '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
': Slave SQL thread initialized, starting replication in log 'FIRST' at position 0, relay log '.\mysql-relay-bin-2020@002d10@002d03@0020@00209@003a50@003a48@002023@0020@005bwarning@005d@0020checking@0020table@003a@0020@0020@0020@0027@002e@005cdigi@005cwp_options@0027@000d.000039' position: 4
2020-11-15 16:19:52 16 [ERROR] Master '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
': Slave I/O: Fatal error: Invalid (empty) username when attempting to connect to the master server. Connection attempt terminated. Internal MariaDB error code: 1593
2020-11-15 16:19:52 0 [Warning] Reading of some Master_info entries failed
2020-11-15 16:19:52 16 [Note] Master '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
': Slave I/O thread killed while connecting to master
2020-11-15 16:19:52 0 [ERROR] Failed to initialize multi master structures
2020-11-15 16:19:52 16 [Note] Master '2020-10-03 9:50:48 23 [Warning] Checking table:  '.\digi\wp_options'
': Slave I/O thread exiting, read up to log 'FIRST', position 4
2020-11-15 16:19:52 0 [ERROR] Aborting
2020-11-15 16:19:52 9 [ERROR] Master '2020-10-03 9:50:22 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
': Error in Log_event::read_log_event(): 'Event truncated', data_len: 875634741, event_type: 45
2020-11-15 16:19:52 9 [ERROR] Master '2020-10-03 9:50:22 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
': Error reading relay log event: slave SQL thread aborted because of I/O error
Warning: Memory not freed: 256