فونت سایت که قابل خوانش نیست

فونت سایت مشکل داره
میدونید چجوری میتونم حلش کنم فقط صفحه اول
بقیه صفحه ها با همون فونت درسته