نمایش قیمت در سبد خرید

سلام
کد زیر برای product add-one هست بدون افزونه وقتی کاربر ت صفحه محصول چک باکس را انتخاب میکند قیمت محصول تغییر میکند ولی وقتی به سبد خرید اضافه میکند قیمت محاسبه نمیشه و فقط قیمت محصول نمایش میده ممنون میشم کمک کیند🙏

// Add custom product add-ons to cart item data
function add_custom_product_add_ons_to_cart_item_data($cart_item_data, $product_id, $variation_id) {
  $add_ons = [];
  $add_ons_total = 0;

  if (isset($_POST['product_add_ons_checkboxes'])) {
    foreach ($_POST['product_add_ons_checkboxes'] as $add_on) {
      $add_ons[] = sanitize_text_field($add_on);
      $add_ons_total += floatval($add_on);
    }
  }

  if (!empty($add_ons)) {
    $cart_item_data['product_add_ons'] = $add_ons;
    $cart_item_data['product_add_ons_total'] = $add_ons_total;
    $cart_item_data['unique_key'] = md5(microtime() . rand()); // Ensure unique key for the cart item
  }

  return $cart_item_data;
}
add_filter('woocommerce_add_cart_item_data', 'add_custom_product_add_ons_to_cart_item_data', 10, 3);

// Display custom product add-ons in cart
function display_custom_product_add_ons_in_cart($item_data, $cart_item) {
  if (isset($cart_item['product_add_ons'])) {
    foreach ($cart_item['product_add_ons'] as $add_on) {
      $item_data[] = [
        'name' => 'افزونه',
        'value' => number_format($add_on, 0, ',', '.') . ' تومان'
      ];
    }
  }

  return $item_data;
}
add_filter('woocommerce_get_item_data', 'display_custom_product_add_ons_in_cart', 10, 2);

// Add custom product add-ons to cart item price
function add_custom_product_add_ons_to_cart_item_price($cart_object) {
  if (is_admin() && !defined('DOING_AJAX')) return;

  if (is_cart() || is_checkout()) {
    foreach ($cart_object->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item) {
      if (isset($cart_item['product_add_ons_total'])) {
        $original_price = floatval($cart_item['data']->get_price());
        $new_price = $original_price + $cart_item['product_add_ons_total'];
        $cart_item['data']->set_price($new_price);
      }
    }
  }
}
add_action('woocommerce_before_calculate_totals', 'add_custom_product_add_ons_to_cart_item_price', 20, 1);

// Shortcode to display product add-ons
function product_add_ons_shortcode() {
  global $product;

  if (!$product || !$product->is_type('simple')) {
    return;
  }

  // Define the add-ons and their prices in Toman
  $add_ons = [
    'آیتم 1' => 10000,
    'آیتم 2' => 20000,
    'آیتم 3' => 30000
  ];

  // Output the add-ons as checkboxes
  ob_start();
  ?>
  <div class="product-add-ons">
  <?php foreach ($add_ons as $label => $price) : ?>
    <label>
      <input type="checkbox" name="product_add_ons_checkboxes[]" value="<?php echo esc_attr($price); ?>" class="product-add-on-checkbox" data-price="<?php echo esc_attr($price); ?>">
      <?php echo esc_html($label) . ' (' . number_format($price, 0, ',', '.') . ' تومان)'; ?>
    </label><br>
  <?php endforeach; ?>
  </div>
  <script>
  jQuery(document).ready(function($) {
    var base_price = <?php echo $product->get_price(); ?>;
    var $price_display = $('p.price span.woocommerce-Price-amount');

    $('.product-add-on-checkbox').change(function() {
      var additional_price = 0;
      $('.product-add-on-checkbox:checked').each(function() {
        additional_price += parseFloat($(this).val());
      });

      var new_price = base_price + additional_price;
      $price_display.text(new_price.toFixed(0).replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '.') + ' تومان');
    });
  });
  </script>
  <?php
  return ob_get_clean();
}
add_shortcode('product_add_ons', 'product_add_ons_shortcode');