چگونه یک فایل htaccess. درست را برای یک وب سایت وردپرس ایجاد کنیم؟

در وب سایت وردپرسی من این قوانین را در فایل htaccess. تست کردم.

اگر دستورات redirect www به non www و ریدایرکت به https را در هر موقعیتی غیر از موقعیت اول و دوم قرار دهم، ریدایرکت های مورد انتظار مختل می شوند و به درستی کار نمی کنند.

سوال اینجاست که چرا اگر این دو دستور در رتبه دوم و سوم یعنی بعد از دستورات اولیه وردپرس قرار بگیرند، به درستی کار نمی کند؟

خب، با توجه به اینکه ظاهراً موقعیت دستورات روی عملکرد تأثیر می گذارد، آیا مشکلی نیست که دستورات اولیه وردپرس در رتبه سوم قرار گیرند؟ (3. وردپرس)

همچنین در هر سه دستور هم از این استفاده کردم (در زیر قرار میدهم) (چون میخواستم جدا و تمیزتر باشه) اما آیا لازم بود سه بار از آن استفاده کنم یا نه؟

<IfModule rewrite_module>
   RewriteEngine On
   ...
   ...
   ...
</IfModule>

فایل htaccess من از 5 قسمت تشکیل شده است:

 1. redirect www to non www
 2. redirect to https
 3. WordPress
 4. LSCACHE
 5. cPanel-generated handler
# BEGIN redirect www to non www
<IfModule rewrite_module>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
</IfModule>
# END redirect www to non www

# BEGIN redirect to https
<IfModule rewrite_module>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>
# END redirect to https

# BEGIN WordPress
# directives (lines) between "BEGIN WordPress" and "END WordPress"
# They are dynamically generated, and should only be edited by WordPress filters.
# Any changes to instructions between these pointers will be rewritten.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

# BEGIN LSCACHE
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine on
CacheLookup on
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:no-autoflush]
RewriteRule \.litespeed_conf\.dat - [F,L]

### marker ASYNC start ###
RewriteCond %{REQUEST_URI} /wp-admin/admin-ajax\.php
RewriteCond %{QUERY_STRING} action=async_litespeed
RewriteRule .* - [E=noabort:1]
### marker ASYNC end ###

### marker MOBILE start ###
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Mobile|Android|Silk/|Kindle|BlackBerry|Opera\ Mini|Opera\ Mobi [NC]
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=%{ENV:LSCACHE_VARY_VALUE}+ismobile]
### marker MOBILE end ###

### marker CACHE RESOURCE start ###
RewriteRule wp-content/.*/[^/]*(responsive|css|js|dynamic|loader|fonts)\.php - [E=cache-control:max-age=3600]
### marker CACHE RESOURCE end ###

### marker FAVICON start ###
RewriteRule favicon\.ico$ - [E=cache-control:max-age=86400]
### marker FAVICON end ###

### marker WEBP start ###
RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} "image/webp"
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=%{ENV:LSCACHE_VARY_VALUE}+webp]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} iPhone.*Version/(\d{2}).*Safari
RewriteCond %1 >13
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=%{ENV:LSCACHE_VARY_VALUE}+webp]
### marker WEBP end ###

### marker DROPQS start ###
CacheKeyModify -qs:fbclid
CacheKeyModify -qs:gclid
CacheKeyModify -qs:utm*
CacheKeyModify -qs:_ga
### marker DROPQS end ###

</IfModule>
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
# END LSCACHE
# BEGIN NON_LSCACHE
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
### marker BROWSER CACHE start ###
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresByType application/pdf A31557600
ExpiresByType image/x-icon A31557600
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A31557600
ExpiresByType image/svg+xml A31557600

ExpiresByType image/jpg A31557600
ExpiresByType image/jpeg A31557600
ExpiresByType image/png A31557600
ExpiresByType image/gif A31557600
ExpiresByType image/webp A31557600

ExpiresByType video/ogg A31557600
ExpiresByType audio/ogg A31557600
ExpiresByType video/mp4 A31557600
ExpiresByType video/webm A31557600

ExpiresByType text/css A31557600
ExpiresByType text/javascript A31557600
ExpiresByType application/javascript A31557600
ExpiresByType application/x-javascript A31557600

ExpiresByType application/x-font-ttf A31557600
ExpiresByType application/x-font-woff A31557600
ExpiresByType application/font-woff A31557600
ExpiresByType application/font-woff2 A31557600
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31557600
ExpiresByType font/ttf A31557600
ExpiresByType font/otf A31557600
ExpiresByType font/woff A31557600
ExpiresByType font/woff2 A31557600

</IfModule>
### marker BROWSER CACHE end ###

## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
# END NON_LSCACHE

# php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit
# Set the “ea-php73” package as the default “PHP” programming language.
<IfModule mime_module>
 AddHandler application/x-httpd-ea-php73 .php .php7 .phtml
</IfModule>
# php -- END cPanel-generated handler, do not edit